Logo Disway Trails
Evropský fond pro regionální rozvoj Ahoj sousede. Hallo Nachbar

Podmínky užívání mobilní aplikace Disway Trails

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) upravují užívání mobilní aplikace Disway Trails (dále jen „Aplikace“).

1.2 Aplikace je určena všem uživatelům – fyzickým osobám majícím zájem o cestování po bezbariérových trasách pro handicapované, kteří si Aplikaci stáhnou, nainstalují a:

1.2.1 užívají ji bez dalšího (dále společně též jen „Nepřihlášení uživatelé“);

1.2.2 přihlásí se do ní a užívají ji (dále společně též jen „Přihlášení uživatelé“);

(Nepřihlášení uživatelé a Přihlášení uživatelé dále společně též jen „Uživatelé“ nebo Nepřihlášený uživatel a Přihlášený uživatel samostatně jako „Uživatel“).

1.3 Provozovatelem Aplikace je spolek Spolek pro podporu cestování handicapovaných, z.s., IČO: 031 03 081, se sídlem Havlíčkova 210, Horní Kamenice, 407 21 Česká Kamenice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 9172 (dále jen „Provozovatel“).

1.4 Podmínky jsou Uživateli přístupné na App Store, Google Play či na webové stránce v patě webu https://trails.disway.org/ (dále jen „Webová stránka“).

1.5 Před zahájením užívání Aplikace je Uživatel povinen seznámit se s obsahem Podmínek. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří tím, že si Aplikaci stáhne a začne ji užívat, tedy zejména jakýmkoliv způsobem využije jakýkoliv obsah umístěný v Aplikaci.

2. Aplikace a oblasti jejího užívání

2.1 Aplikace umožňuje:

2.1.1 Nepřihlášeným uživatelům:
• zobrazovat mapové podklady, prohlížet bezbariérové body, trasy, popisy, fotografie a jiný obsah včetně Uživatelského obsahu (jak je tento definován níže);
• používat funkci geolokalizace;

2.1.2 Přihlášeným uživatelům:
• užívat Aplikaci v rozsahu, v jakém ji mohou užívat Nepřihlášení uživatelé, a dále;
• nahrávat do Aplikace uživatelský obsah, zejména, avšak nikoliv výlučně fotografie, hodnocení formou hvězdiček a komentářů, a další data, která Uživatel vloží do Aplikace (dále jen „Uživatelský obsah“);
• navrhovat Provozovateli nové body k prověření;
• uskutečňovat další činnosti, které Aplikace umožňuje či umožní v budoucnu;

to vše za účelem usnadnění bezbariérového cestování handicapovaných včetně jejich doprovodu po zmapovaných trasách.

3. Zásady užívání Aplikace, technické podmínky Aplikace a geolokalizace

3.1 Užívání Aplikace je dobrovolné a bezplatné a je omezené pouze na účely uvedené v Podmínkách. Provozovatel si však vyhrazuje právo kdykoliv upravit Aplikaci nebo služby, které jsou nebo budou prostřednictvím Aplikace poskytovány.

3.2 Aplikace je v české, německé a anglické jazykové verzi.

3.3 Uživatel si musí pro užívání a instalaci Aplikace stáhnout Aplikaci na své koncové zařízení. Stažení Aplikace je možné ze služby App Store (operační systém iOS) nebo Google Play (operační systém Android).

3.4 Provozovatel vyvine veškeré možné úsilí, které od něj lze důvodně požadovat, aby zajistil, že Aplikace bude dostupná a funkční, nicméně neodpovídá za případnou nedostupnost Aplikace.

3.5 Pro užívání Aplikace je zapotřebí zejména připojení k Internetu a dostatečné nabití baterie koncového zařízení.

3.6 Pro instalaci Aplikace a její užívání je nutný datový přenos z koncového zařízení Uživatele. Objem a četnost datového přenosu záleží na rozsahu a způsobu užívání Aplikace. Náklady na připojení za datový přenos nese výlučně Uživatel, a to ve výši dle příslušné smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a konkrétním poskytovatelem služby připojení k Internetu.

3.7 Čas od času může Provozovatel zveřejnit a nabízet aktualizace Aplikace, které jsou nutné pro správné fungování Aplikace. Provozovatel však neodpovídá za její řádné fungování v případě, si Uživatel nestáhl a nenainstaloval aktualizaci zveřejněnou Provozovatelem na své koncové zařízení.

3.8 Při užívání Aplikace Uživatel odpovídá za vlastní zařízení a informační systémy, které používá při užívání Aplikace, a za jejich nastavení. Provozovatel neodpovídá za zařízení ani za systémy Uživatele, ani za užívání těchto zařízení a systémů neoprávněnými osobami. Provozovatel dále neodpovídá za službu Internet a/nebo za škodlivý software.

3.9 Uživatel bere na vědomí, že určité funkce Aplikace mohou vyžadovat přístup k určitým zdrojům koncového zařízení Uživatele (např. fotografie, identifikátor koncového zařízení a informace o připojení nebo geolokalizace) a případné zamítnutí přístupu k takovým zdrojům Uživatelem může mít dopad na omezení funkcí Aplikace.

3.10 Uživatel má při užívání Aplikace právo udělit či odmítnout souhlas se zpracováním o poloze Uživatele. V případě, že Uživatel udělí souhlas, bere na vědomí, že jeho aktuální poloha může být zpracována; Uživatel je v takovém případě požádán o zapnutí funkce GPS na jeho koncovém zařízení. Udělený souhlas se zpracováním údajů o poloze Uživatele není podmínkou užívání Aplikace, pokud není udělen, může mít taková skutečnost vliv na funkce Aplikace využívající geolokalizaci.

3.11 Provozovatel je oprávněn kdykoliv přerušit anebo omezit poskytování všech nebo některých služeb a funkcí Aplikace za účelem provedení údržby, oprav nebo úprav (včetně aktualizací a upgradů) Aplikace. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. Provozovatel rovněž si vyhrazuje právo kdykoliv přestat Aplikaci poskytovat anebo jí přestat poskytovat jakoukoliv podporu.

4. Licenční ujednání, povolené užívání a Uživatelský obsah

4.1 Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Provozovatel tímto uděluje Uživateli bezúplatnou, celosvětově platnou nevýhradní licenci k používání Aplikace omezenou na používání Aplikace Uživatelem v souladu s Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. S výjimkou písemného povolení Provozovatele není dovoleno provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu či využívat jeho částí. Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoliv aktualizací poskytovaných Provozovatelem Aplikace, které nahradí nebo doplní původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli zasahoval do jakýchkoli práv Provozovatele. Provozovatel Aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která Uživateli nebyla výslovně udělena. Uživatel nesmí Aplikaci ani její jakoukoli její část jakkoli upravovat pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence. Provozovatel je oprávněn bez dalšího zrušit účet Uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace Uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím Internetu nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů. Provozovatel je dále oprávněn zrušit bez dalšího účet Uživatele, pokud se na něj Uživatel nepřihlásil déle než 12 měsíců. Uživatel bere na vědomí, že nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením svého uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání ve shora uvedených případech.

4.2 Uživatel vložením Uživatelského obsahu do Aplikace poskytuje Provozovateli v maximálním rozsahu dle Autorského zákona bezúplatnou, celosvětově platnou a nevýhradní licenci ke všem způsobům užití Uživatelského obsahu jakožto autorského díla dle Autorského zákona. Uživatel zejména souhlasí s uchováváním, hostováním, reprodukováním, distribucí, vytvářením odvozených děl. Tato licence přetrvá, i poté co Uživatel přestane Aplikaci používat. Uživatel rovněž bere na vědomí, že uveřejnění Uživatelského obsahu prostřednictvím Aplikace má s ohledem na ustanovení § 33 Autorského zákona povahu umístění díla na veřejném prostranství. Uživatel rovněž vyslovuje svůj souhlas s tím, že Uživatelský obsah může být neomezeně zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím Aplikace nebo jiné aplikace či Webové stránky nebo webové stránky provozované Provozovatelem, a dále s tím, že Provozovatel bude oprávněn, i úplatně, v rámci Uživatelem udělené licence udělit podlicenci k užití Uživatelského obsahu nebo udělenou licenci postoupit. Ani v tomto případě Uživatel nebude žádat žádnou úplatu z titulu jeho majetkových práv k Uživatelskému obsahu. Sedmá věta článku 4.1 se použije přiměřeně i ve vztahu k Uživatelskému obsahu. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn odstranit Uživatelský obsah z Aplikace i bez uvedení důvodu. Uživatel současně bere na vědomí, že v případě uveřejnění Uživatelského obsahu na Webové stránce nebo jiné provozované webové stránce zajišťující Aplikaci může být jako autor u Uživatelského obsahu uveden pod jménem a příjmením uvedeným při registraci a/nebo pod uživatelským jménem (přezdívkou).

4.3 Uživatel vložením Uživatelského obsahu do Aplikace uděluje prostřednictvím Aplikace bezúplatně celosvětově platnou licenci ke všem způsobům užití Uživatelského obsahu také všem ostatním Uživatelům Aplikace. Výslovně souhlasí také zejména s uchováváním, hostováním, reprodukováním, distribucí, vytvářením odvozených děl. Licence ostatním Uživatelům přetrvává i poté co Uživatel přestane Aplikaci používat. Uživatel rovněž uděluje souhlas ostatním Uživatelům data z aplikace exportovat a používat pro vlastní účely stejně tak jako on má právo pracovat s Uživatelským obsahem vloženým ostatními Uživateli. Licence udělená Uživatelem podle Podmínek je udělena na celou dobu trvání majetkových práv k Dílu a je udělená bezplatně. Osoba mladší osmnácti let poskytuje licenci ve shora uvedeném smyslu se svolením svých zákonných zástupců.

5 Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tedy zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

5.2 Využíváním Aplikace bere Uživatel na vědomí, že Provozovatel je jako správce osobních údajů, oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených při využívání Aplikace, případně dalších dobrovolných údajů sdělených Provozovateli, zpracovávat pro účely využívání funkcí Uživatelem v rámci Aplikace.

5.3 Uživatel poskytuje prostřednictvím Aplikace tyto údaje:

• přihlašovací údaje (uživatelská přezdívka a/nebo jméno a příjmení)
• e-mailová adresa
• údaje o poloze

a výslovně souhlasí s jejich zpracováním ze strany Provozovatele jako správce osobních údajů za podmínek uvedených v článku 5 Podmínek. Tento souhlas platí rovněž pro další zpracovatele pověřené Provozovatelem, tedy dodavatele účetních, právních, softwarových, a jiných služeb (např. poskytovatele mapových podkladů).
5.4 Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu Uživatele s Podmínkami za účelem (i) umožnění funkcí Aplikace, shromažďování a využívání technických údajů a souvisejících informace, mimo jiné včetně technických informací o koncovém zařízení Uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb, jež souvisí s Aplikací, a pro (ii) marketingové účely Provozovatele jakožto správce osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSIS“).

5.5 Osobní údaje jsou ukládány pro účely dle článku 5.4 (i) Podmínek po dobu existence uživatelského účtu Uživatele. Uchovávání osobních údajů dle článku 5.4 (ii) Podmínek je omezeno dobou 3 let ode dne získání souhlasu Uživatele s jejich zpracováním pro tento účel, resp. udělení souhlasu s Podmínkami.

5.6 Provozovatel zaručuje Uživatelům, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci jejich práv vyplývajících z právních předpisů, pokud jsou k tomu dány podmínky dle Obecného nařízení, tedy zejména právo:

a) na přístup k osobním údajům,
b) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů,
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
d) na omezení zpracování osobních údajů,
e) na přenositelnost údajů,
f) vznést námitku, po níž dojde k ukončení zpracování osobních údajů, neprokáže-li se, že existují jiné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Uživatelů, zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků a
g) obrátit se na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5.7 Osobní údaje jsou Provozovatelem chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.

5.8 Výše uvedená práva může Uživatel, jakožto subjekt údajů, uplatnit u Provozovatele na e-mailových adresách: podpora@disway.cz (pro češtinu) a support@disway.cz (pro zahraničí) nebo na adrese sídla Provozovatele.

6. Odpovědnost Provozovatele a Uživatele

6.1 Uživatel bere na vědomí, že užívání Aplikace je vždy na vlastní riziko Uživatele. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou anebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití Aplikace a veškeré předpokládané záruky ve vztahu k užití Aplikace jsou vyloučeny v rozsahu umožněném právními předpisy.

6.2 V rámci užívání Aplikace Uživatelem Provozovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem, výše poplatků apod.

6.3 Provozovatel není odpovědný za neoprávněné užívání Aplikace. Provozovatel není povinen k náhradě jakékoliv újmy Uživateli či třetím osobám; tím však nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), o zákazu vyloučení či omezení odpovědnosti Provozovatele k náhradě újmy.

6.4 Uživatel ponese veškeré následky, které vzniknou, ať již přímo či nepřímo, zejména v důsledku odchýlení se od informací uvedených v Aplikaci anebo porušení povinností Uživatele, a to povinností podle Podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv jakékoliv změny Podmínek, o kterých bude informovat Uživatele předem prostřednictvím oznámení v Aplikaci. Změna Podmínek je účinná ode dne uvedeného takovém oznámení, avšak ne dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne jejich oznámení Uživatelům, ledaže jde o změny informačního a technického charakteru nebo o změny, které nezhoršují postavení Uživatelů; takové změny mohou být účinné i dříve. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, může Aplikaci odstranit ze svého koncového zařízení.

7.2 Případné vady týkající se Aplikace může Uživatel uplatnit u Provozovatele písemným oznámením doručeným na adresu jeho sídla nebo elektronicky na e-mailových adresách: podpora@disway.cz (pro češtinu) a support@disway.cz (pro zahraničí). Provozovatel takovou reklamaci projedná nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího doručení a oznámí Uživateli uznání reklamace nebo důvody jejího neuznání, a to buďto písemně na adresu sídla/bydliště Uživatele nebo elektronickou cestou (e-mailem) na adresu uvedenou Uživatelem v reklamaci.

7.3 Právní vztahy výslovně neupravené v Podmínkách se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, ZSIS a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Pokud dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří do třiceti (30) dnů vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5 Podmínky nabývají účinnosti dne 25. 11. 2022.